سقف اعتبار

سقف اعتبار دریافتی از لندو برای اولین خرید و برای کاربرانی که از سفته برای ضمانت استفاده می‌کنند، مبلغ 6 میلیون تومان است. همچنین سقف اعتبار دریافتی برای کاربرانی که چک ضمانت ارائه می‌کنند، مبلغ 7.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در خریدهای بعدی، در صورت افزایش نمره اعتبار، سقف خرید شما می‌تواند تا 15 میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند.

ضمانت سقف خرید
ارائه چک برای خرید اول 10 ملیون
ارائه چک برای خریدهای بعدی تا سقف 15 میلیون تومان بسته به نمره اعتبار
ارائه سفته برای خرید اول 6 میلیون
ارائه سفته برای خریدهای بعدی تا سقف 15 میلیون تومان بسته به نمره اعتبار