سقف اعتبار

سقف اعتبار دریافتی از لندو برای اولین خرید و کاربرانی که از سفته برای ضمانت استفاده می‌کنند، مبلغ 10 میلیون تومان است. همچنین سقف اعتبار دریافتی برای کاربرانی که برای بار اول چک ضمانت ارائه می‌کنند، مبلغ 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

ضمانت سقف خرید
ارائه چک برای خرید اول 20 ملیون
ارائه چک برای خریدهای بعدی تا سقف ۲۰ میلیون تومان بسته به نمره اعتبار
ارائه سفته برای خرید اول 10 میلیون
ارائه سفته برای خریدهای بعدی تا سقف 20 میلیون تومان بسته به نمره اعتبار